• చైనీస్
  • థర్మోపైల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ మాడ్యూల్